Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat

SOLLAU s.r.o., székhelye sz. 212, 763 07 Hřivínův Újezd, azonosító: 292 61 759, bejegyezve a brünni tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 68934 (a továbbiakban: "Adminisztrátor" vagy "SOLLAU" vagy "Cég " )

Adminisztrátor elérhetőségei:

Hřivínův Újezd 212, 763 07 Hřivínův Újezd
e-mail: eshop@sollau.hu

tel.: +420 577 013 873

Az adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

A társaság a személyes adatokat az Európai Unió jogának, így különösen a személyes adatok kezelésével kapcsolatos természetes személyek védelméről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeli, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: GDPR ) hatályon kívül helyezéséről , összhangban a Cseh Köztársaságot kötelező érvényű nemzetközi szerződésekkel, különösen a a Személyek védelme a személyes adatok automatizált feldolgozása tekintetében 108. sz., kihirdetve a 115/2001. sz. ms, valamint a nemzeti jogszabályokkal, amelyek különösen a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 101/2000 Coll. törvény módosításával (a továbbiakban: "ZOOU" ) .

Személyes adatai kezelésének jogi indoka az a tény, hogy ez az adatkezelés az Ön és a Társaság között létrejött szerződés teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő által az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedéseinek végrehajtásához szükséges. 6. cikk (1) bekezdése b) GDPR.

Szerződéses jogviszony létrejötte esetén a Társaság a termékeivel kapcsolatos kereskedelmi közleményeket küld ügyfelei részére jogos érdekek érvényesülése miatt. Vállalat korlátozott direkt marketing formájában. A társaság tehát nem kér hozzájárulást ezen üzleti kommunikációk küldéséhez, de lehetővé teszi, hogy Ön bármikor leiratkozzon a hírlevélről, vagy tiltakozzon az ilyen feldolgozás ellen.

Az Adatkezelő szerződéses jogviszony létesítése nélküli direkt marketingje esetén az Adatkezelő csak az Ön hozzájárulása alapján jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére .

A Társaság reklámozásának és promóciójának jobb célzása érdekében a Társaság cookie-kat használ a webhelylátogatásokkal, a megtekintett termékekkel és a weboldal egyéb tevékenységeivel kapcsolatos adatok feldolgozásához. A feldolgozás csak az érintett cookie-k használatához való hozzájárulása alapján lehetséges . A sütikről itt talál további információt .

A társaság által kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során vagy a megrendelés elkészítésekor maguk az ügyfelek által megadott személyes adatok kerülnek feldolgozásra . Ezek a következők: keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail.

Ha Ön engedélyezte a cookie-k tárolását a böngészőjében , és hozzájárul azok használatához , a Társaság adatokat szerez a weboldal látogatásáról, a megtekintett termékekről és a weboldalon végzett egyéb tevékenységekről.

Különleges kategóriájú személyes adatokat (érzékeny adatok) a Társaság nem kezel.

A személyes adatok kezelésének célja

A társaság, mint a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben a személyes adatok kezelője a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételekkel és korlátok között kezeli és tárolja azokat, különös tekintettel a 6. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. levél a) és b) GDPR, az Érintett személyes adatai az alábbi célokra:

  • az érintett által kért kapcsolatfelvétel és információk megadása (használt e-mail cím);
  • szerződéses kötelezettségek teljesítése (a szállító neve, vezetékneve, címe, e-mail címe és telefonszáma használatos)
  • direkt marketing az Érintett hozzájárulása alapján (használt e-mail cím);
  • direkt marketing célú adatbázis vezetése (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím);

A személyes adatok kezelésének ideje

A személyes adatokat a szerződéses jogviszonyból eredő kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosításához szükséges ideig kezeljük, azaz a megrendelés feldolgozásának teljes idejéig, beleértve a fizetést és az áru kiszállítását is. A törvény értelmében a Társaság a számviteli bizonylatokban szereplő egyes adatokat ezt követően tárolja.

A kereskedelmi üzeneteket addig küldjük, ameddig az elküldésükhöz való hozzájárulás érvényes. Az ügyfelek esetében a kereskedelmi közleményt mindaddig küldjük, amíg leiratkoznak, vagy amíg kifogást nem emelnek a személyes adatok ilyen célú kezelése ellen. A kereskedelmi üzeneteket azonban a leghosszabb ideig 7 évig küldik. Ezt követően a Társaság újra beleegyezést kér.

A cookie-k használatához való hozzájárulás teljes időtartama alatt kezeljük , azaz amíg a cookie-k tárolása engedélyezve van a böngészőjében, vagy amíg kifogást nem emelnek az Ön adatainak feldolgozása ellen.

A személyes adatok fentieken túli további kezelése csak akkor történik, ha az a Társaságra vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Amint az adatkezelés célja elmúlt, vagy az adatkezelőnek már nincs jogi oka a személyes adatok kezelésére, az adatkezelő törli a személyes adatokat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

Az érintett személyes adatait a Társaság munkatársai manuálisan kezelik.

Az érintett személyes adatait a továbbiakban az alábbi személyes adatfeldolgozók kezelik:

  • feldolgozók, akik az adminisztrátor számára szerver-, web-, felhő- vagy IT-szolgáltatásokat nyújtanak;
  • DHL szállítási szolgáltatás

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉS JOGAIHOZ

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket azokról az alapelvekről és elvekről a GDPR 13. és azt követő cikkeiben foglaltaknak megfelelően, amelyek alapján a Társaság, mint a személyes adatok kezelője az érintettek személyes adatait kezeli.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszaigazolást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatkezelés alatt áll-e vagy sem, illetve ha ez folyamatban van, az Érintett jogosult a személyes adatokhoz hozzáférést kapni.

A pontatlan személyes adatokat az Adatkezelő szükségtelenül helyesbítse, illetve az adatkezelés céljaira tekintettel az érintett jogosult a hiányos személyes adatokat kiegészíteni, ideértve egy kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő törölje a személyes adatát, ha a személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljára, az érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, kifogást emelt a személyes adatok kezelése ellen és nincs a feldolgozás nyomós jogos okai.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett tagadja a személyes adatok pontosságát, a személyes adatok helyességének ellenőrzéséhez szükséges ideig, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli ezt jogi igények megállapításához, teljesítéséhez vagy védekezéshez vagy az Érintett tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor szankció nélkül visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Az Érintett a hozzájárulását a fent megjelölt módok bármelyikén visszavonhatja az Adatkezelő egyéni elérhetőségein. Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett jogosult panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett úgy véli, hogy a személyes adatok kezelése jogszabálysértő. A Cseh Köztársaságban az illetékes felügyeleti hatóság a Személyes Adatok Védelmi Hivatala.

Az érintettnek jogában áll tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelő az alábbi okok miatt kezel személyes adatokat:

  • az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához vagy az ügyintézőre bízott közhatalom gyakorlása során szükséges,
  • az adatkezelés az ügyintéző vagy harmadik személy jogos érdekeihez szükséges,
  • direkt marketing célokra,
  • tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokra.

Biztonság

A Társaság ezennel kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul betartva végzi. Az érintett személyes adatait a Társaság meghatározott technikai és szervezési intézkedésekkel biztonságban tartja.

Valamennyi személyes adatot elektronikus formában olyan adatbázisokban és rendszerekben tárolunk, amelyekhez csak olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek a személyes adatokkal a jelen szabályzatban meghatározott célok érdekében haladéktalanul foglalkozniuk kell és csak a szükséges mértékben. A személyes adatokhoz való hozzáférést jelszó és tűzfal védi.

Hatályosság

Jelen szabályzat 2018.05.25-től hatályos.